Hur gör man bokslut? - Råd inför årsbokslut

Tips och råd för dig som undrar hur man gör bokslut. Denna sida drivs av Falköga Redovisning som brinner för entreprenörskap och företagande.
Falköga Redovisning ABFalköga Revision AB

Välkommen till Hur gör man bokslut.se

Är du ny på det här med bokföring? Eller är det så att du bara behöver lite tips på hur du ska tänka? På denna sida försöker vi förklara lite mer hur man gör bokslut. 

 

Hur gör man bokslut?

När räkenskapsåret närmar sig slutet så är det hög tid att avstämma alla konton i balansräkningen som ej avstämts innan. Ofta har man god koll på kundfordringar, leverantörsskulder och bankkonton och förmodligen är också övriga konton under god uppsyn. Däremot brukar det finnas kvar några poster som inte avstämts, beroende på hur ambitiös man är med bokföringen förstås. 

Efter att alla konton har stämts av så avslutar majoriteten av bolag räkenskapsåret med en årsredovisning. En årsredovisning ska utformas enligt Årsredovisningslagenoch med hjälp utav ett av ramverken K2 eller K3 för god redovisningssed. Dessa bestämmelser visar kategoriseringen av vartenda balanskonto i balansräkningen i årsredovisningen. För varje gruppering av poster som ska grupperas ihop (exempelvis “Skatteskulder”, ”Inventarier, verktyg och installationer” och ”Övriga kortfristiga fordringar”) ska man upprätta en bokslutsbilaga som påvisar årsredovisningens anknytning till balansräkningen. Årsredovisningen är offentliga uppgifter till skillnad från bokslut eller bokslutsbilagor. 

När det är klart och både skatten blivit bokad samt resultatet omfört så är bokslutet färdigt! Såklart är det lite mer komplext än det låter eftersom det många gånger uppkommer några problematiska avstämnings- och klassificeringsproblem med anknytelse till bokslutsarbetetEn klar målbild kring det arbete man gör (även om man en del gånger börjar grubbla över differenser hit och dit) underlättar markant

Lägre skatt i bokslutet 

Många undrar: Hur kan man utan att bryta mot regler och lagar, betala så lite skatt som möjligt? Nedan följer ett antal tips för hur detta kan åstadkommas i bokslutet. Det är viktigt att understryka att lägre skatt i just detta bokslut (ett givet år) inte alltid är det bästa och att Falköga Företagsrådgivning alltid tar ett helhetsgrepp över er verksamhet, vilket betyder att vi även tittar på hur det kommer se ut flera år framåt i tiden. 

Nedan är de vanligaste strategierna till skattesänkningar listade, utifrån kategoriseringen före bokslutsdagen och efter. Såklart finns det också andra sätt att göra detta på, dina möjligheter baseras till stor del på ditt företags verksamhet. 

Om du har några tankar om skattesänkningar eller om någon specifik punkt här nedan, kontakta oss på Falköga Redovisning, Revision & Företagsrådgivning så kan vi se över möjligheterna för just dig. Besök gärna 312reglerna.se också, där du kan läsa om hur du kan optimera din fördelning mellan lön och utdelning i ditt bolag – vilket styrs av dom så kallade 3:12 reglerna. 

Före bokslutsdagen

Före bokslutsdagen 

En sak att hålla i huvudet är att en del transaktioner som är skatteeffektiva måste verkställa innan dagen för bokslutDetta på grund av att innan bokslutsdagen är det möjligt att göra kontanta transaktioner som kan bokföras innan själva bokslutsdagen. Det här kompletteras därefter med några justeringar som kan göras efter räkenskapsårets slut vilket betyder att dessa går att läsa om under nästa rubrik.  

Dessa transaktioner kan genomföras under räkenskapsåret: 

 • Lön – Har företagets ägare tagit ut nog med lön? Om inte är det lämpligt att rätta till det vid sista löneutbetalningen innan bokslutsdagen. Arbetsgivaravgifterna blir också bokförda i anknytning till detta. Läs mer på 312reglerna.se där Carl-Magnus Falk, som är Falkögas expert på 3:12 reglerna ger råd angående löneuttag. 
 • Investeringar – Är en investering nödvändig för företagetDet går jättebra att göra innan bokslutsdagen. Det gör ingen större skillnad rent bokföringsmässigt eftersom enbart investeringens avskrivning är det som bokförs. Däremot ger det stora utrymmen för överavskrivningar som går att läsa om längre ner. 
 • Pension – Hur ser det ut med anställdas och ägarnas pensioner? Har nog pension utbetalats? Enligt huvudregeln för skatter är det tillåtet att göra avdrag för pensionskostnader ekvivalent med 35% av inkomsten. Sedan finns också en kompletteringsregel som medför möjligheten till att “köpa ikapp” pension som missats att betalas ut tidigare. Däremot är det noga att detta görs enligt lag. Dessa regler är lite komplicerade och vi rekommenderar er att tala med er rådgivare. 
 • Reparationer – Om företaget har fastighet kan det vara värt att överväga reparationer under räkenskapsårets gång. Under vissa omständigheter så är också stora reparationer avdragsgill under samma år. Men det är av stor vikt att först se till att avdragskraven är uppfyllda. 

Efter bokslutsdagen

Har räkenskapsåret redan löpt till sitt slut? Frukta ej! Nedan följer en del skatteeffektiva transaktioner som kan genomföras efter räkenskapsårets slut:
 • Reserveringar – Har nog reserveringar genomförts för exempelvis garantier, verksamhetskostnader, semesterlöner, upplupna löner, kundförluster, konsulttjänster (så som advokat-, IT-, redovisnings- och revisionsarvode), lagerinkurans, och så vidare? I en del fall kan också lön som i efterhand betalats ut få sättas av vilket kallas för tantiem eller bonus. Detta måste göras på ett korrekt sätt. 
 • Obeskattade reserver / Periodiseringsfond – Av det skattemässiga resultatet kan 25% avsättas till en periodiseringsfond som därigenom möjliggör en framskjutning av beskattningen av den delen. De här görs i och för sig mot en räntekostnad, dock är den räntan markant mycket lägre än exempelvis räntan på de mer fördelaktiga banklånen. Nackdelen med periodiseringsfonder kan vara att det lägger till ytterligare en liten komplikation till bokslutsarbetet och därmed tar en viss tid att administrera varje år. 
 • Obeskattade reserver / Överavskrivningar – Utifall att du gjort markanta investeringar de senaste åren är det möjligt att skriva av mer skattemässigt an i själva bokföringen. Helt utan ränta sänker detta årets skatt.
 • Koncernbidrag – Om ditt företag äger ett annat eller har ett holdingbolag som redovisar skattemässigt underskott så finns det möjlighet till att använda koncernbidrag för att utjämna beskattningen. 

Intresserad av att vara en del av Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

Skatteberäkning vid bokslut 

Är du klar med ditt bokslut så att det enbarär att boka årets skatt kvarNedan berättar vi hur man kan genomföra företagets skatteberäkning med utgångspunkt för aktiebolag men principen fungerar någorlunda likadant för exempelvis ett handelsbolag. 

Beräkningen för skatt kan ses som en koppling mellan civilrätt (alltså god redovisningssed) och skatterätt. Skatteverket baserar mycket av beskattningen på bolagets redovisning. Däremot måste man på en del områden i bokföringen (frikopplade områden) göra skattemässiga justeringar, för att bokföringens resultat ska bli det samma rent skattemässigt. 

Det betyder att man baserar sig på bokföringens resultat. Sedan utförs även de skattemässiga justeringar. Det resultatet är det som sedan skall beskattas med 22% bolagsskatt. Det är också det skattemässiga resultatet som brukas vid exempelvis avsättning till periodiseringsfond.

De vanligaste skattemässiga justeringarna

Nedan följer några av de vanligaste skattemässiga justeringarna

Icke avdragsgilla kostnader – Vilket kan exempelvis vara en del sponsring, kostnadsräntor på företagets skattekonto, representation över schablongränsen, föreningsavgifter, förseningsavgifter samt vissa nedskrivningar. 

Icke skattepliktiga intäkter – Exempel på det är: kapitalförsäkringsintäkter, utdelning från dotterföretag (eftersom att det redan har beskattats i dotterbolaget),  intäktsräntor på företagets skattekonto samt säljande av andelar som är näringsbetingade i dotterbolag. 

Schablonränta periodiseringsfond – För en del år sedan belades periodiseringsfonder med ränta vilket gör att man vid vartenda beskattningstillfälle upptar en schablonintäkt grundat på de ingående periodiseringsfonderna multiplicerat med en skattesats baserad på statslåneräntan. Räntan är också relativt billig jämförelse med ett lån av likartat belopp av exempelvis banken. 

Avskrivningar på byggnad – En del gånger bestämmer man sig för att skriva av en fastighet på exempelvis 100 år i bokföringen, medan Skatteverket har satt 50 års avskrivningstakt med utgångspunkt på byggnadens typkod. I dessa fall skall den bokföringsmässiga avskrivningen återföras i skatteberäkningen och istället uppta den skattemässiga avskrivningen. 

Underskott från föregående år – Ett skattemässigt underskott från året före beskattningsåret har möjlighet att brukas mot vinster med syfte att jämna ut beskattningen. Tråkigt nog missar många det här då deklarationsblanketterna inte lägre har med denna information. Det betyder att många beskattas för mycket. 

Självklart finns många andra poster brukas i kalkyleringen av det skattemässiga resultatet. Som sagt är dessa punkter de mest förekomna. 

Vi hjälper gärna till med beräkningen av er skatt, kontakta oss för mer detaljer.

Vad är periodisering?

Periodisering – vad är det? 

En vanlig transaktion man kan hitta i mångas redovisning: Periodisering. Det är speciellt vanligt vid årsbokslut, men förekommer också vid fler avstämningar som exempelvis månadsbokslut. 

Periodisering baserar sig på de olika kategoriseringarna av inkomster och utgifter. Man ska separera på inkomst/intäkt/inbetalning samt utgift/kostnad/utbetalning. Huvudregeln är att en inkomst fördelad på perioden för periodisering (utförande) är en intäkt, och på ekvivalent sätt är en kostnad en periodiserad utgift. Det finns förenklingar i regelverket K2 som gör att man inte måste periodisera belopp under 5 000 kr samt återkommande inkomster och utgifter (om de inte växlar mycket i värde mellan åren)  

Många gånger är periodiseringar hyfsat enkla att beräkna, men det kan också bli lite mer pyssel som vid exempelvis pågående arbete. Det kan handla om ett projekt som pågår under en lite längre period där tidpunkten för årsbokslutet hinner passeraEtt sådant fall kan medföra rätt så jobbiga beräkningar av hur mycket av inkomsterna och utgifterna man ska ta upp. Under sådana förutsättningar hjälper vi många gånger våra redovisningskunder med de beräkningar och uppställningar som behövs för att på ett korrekt sätt genomföra detta så det även följer aktuella regler och lagar. 

Checklista inför årsbokslut – Falköga Redovisning

Följande checklista är upprättad för att vara så heltäckande som möjligt även om alla delmoment inte är relevanta för just ert företag. Bokslutsarbetet underlättas om ni tar fram underlag enligt nedan.

Allmänt

• Balans och resultatrapport per bokslutsdagen.

• Sie-fil per bokslutsdagen.

Tillgångar

Byggnader och mark

 • Kopiera aktuella taxeringsbevis för fastigheter.
 • Ta kopior på köpebrev, lagfart i samband med eventuella nyanskaffningar.
 • Ta kopior på dokument rörande eventuella försäljningar.

Maskiner, inventarier och fordon

 • Ta kopior på faktura/verifikation gällande investeringar och försäljningar under året.

Finansiella anläggningstillgångar

• Ta kopior på årsbesked gällande aktieinnehav

• Ta kopior på avtal (eller motsvarande) från eventuella inköp / försäljningar och utdelningar av andelar under året

 • Om bolaget har dotterbolag, bifoga resultat och balansräkning för dessa. Om ert bolag ska revideras behöver ni även bifoga aktiebok för dotteroblagen

Varulager, pågående arbeten

 • Ta en kopia på lagerinventeringen. Lagerinventeringen ska dokumenteras på en detaljerad lagerlista.

Övriga fordringar

 • Ordna kopior på skattekontoutdrag för hela räkenskapsåret samt för perioden från att räkenskapsåret avslutats tills det datum då bokslutsarbetet påbörjas. Det kan göras på skatteverket.se. Se vår instruktion för hur ni gör detta.
 • Ta kopior på nya avtal som exempelvis hyresavtal eller leasingavtal.

Kortfristiga placeringar

 • Ta kopior på årsbesked på eventuella innehav av andelar, så som aktier fonder och liknande
 • Ta kopior på årsbesked/avtal på inköp och försäljningar under året.

Kassa och Bank

 • Inventera kontantkassor per bokslutsdatum. Bifoga dokumentation över inventering och avstämning.
 • Ta kopia på kontoutdrag från banken som visar att saldot på banken stämmer med saldot i bokföringen (vanligen konto 1930). Bifoga kontoutdrag för alla bankkonton för hela räkenskapsåret.
 • Ta kopia på kontoutdrag från plusgirot som visar att bokfört saldo är avstämt mot huvudboken.

Skulder

Långfristiga skulder

 • Ta kopia av avi från långivare som visar att bokförd skuld är korrekt.
 • Upprätta revers för inlåning från ägare. Se vår mall. 
 • Bifoga skuldebrev, årsbesked för samtliga långfristiga skulder. Bifoga även eventuella avtal för direktpension

Leverantörsskulder

 • Finns gamla oreglerade skulder ta kopior på dessa och dokumentera vad som är orsaken.

Skatteskuld

 • Kopia på slutlig skatt från föregående år.
 • Kopia på skattekontoutdragen för närmast påföljande månad efter räkenskapsårets utgång.
 • Ta ut periodsammanställning för moms från skatteverkets hemsida.
 • Ta ut periodsammanställning för arbetsgivaravgifter från skatteverkets hemsida.
 • Vid eventuella förfrågningar från SKV eller rättelser av moms kopiera dessa underlag.
 • Kopia på sammanställning av lämnad kontrolluppgift (KU) för året. Dessa skall lämnas i januari månad.
 • Kopiera den skattedeklaration som betalas månaden efter bokslutsdatum. Ange datum för betalning.
 • Ta ut periodsammanställning för skatter och avgifter från skatteverkets hemsida.
 • Kopiera eventuella rättelser av skatter och avgifter som skett under året.
 • Skriv från lönesystemet ut uppgifter till årsredovisningen angående sjukfrånvaro, löner och pensioner till styrelse och övriga anställda.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 • Ta kopia på årsavräkning från Fora (om ni har Fora) för föregående räkenskapsår, aktuell årsuppgift till Fora samt den senaste fakturan gällande preliminära avgifter till Fora.

Övrigt

 • Ta kopia på gällande försäkringsbrev (avseende företagsförsäkring, eventuella fordon mm).
 • Sammandrag av samtliga kontrolluppgifter samt kontrolluppgifter för delägarna.
 • Information om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 • Beställ engagemangsspecifikation från banker och andra långivare. Här måste ställda säkerheter och ansvarsförbindelser framgå.
 • Tänkt igenom vilka tillgångar ert företag ställt som säkerhet. För exempelvis lån. Och rapportera detta innan bokslutsarbetet påbörjas.
 • Fundera även på om ert företag har någon ansvarsförbindelse som inte är ”materiell” såsom borgensåtagande. En avtalad uppgörelse om att betala eller få betalt för en affär som redan gjorts.

”Carl-Magnus är oerhört närvarande i vår vardag med alla de utmaningar det innebär att vara entreprenör. Under de år vi och våra bolag arbetat tillsammans med Carl-Magnus har han med kreativitet och uthållighet alltid sett till vårt bästa. Hans unika sätt att vara och bidra är en viktigt grundsten i våra bolags arbete med långsiktigt och hållbart företagande.”

Thomas Svenow

Koncernchef, Glasmästerigruppen i Norden AB

”Belysningsteknik utvecklas ständigt och kräver innovativa lösningar. Carl-Magnus Falk har varit vår företagsrådgivare i många år. Carls kreativa förmåga och hans gedigna kunskaper har varit till stor nytta att anpassa vår affärsverksamhet mot nya utmaningar.”

Gerhard Rehm

Sales and development, CDC-Lighting AB

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus